НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192401

Назва:

Фізичне вихованняАнотація: Фізичне виховання для студентів 1 р.н. є нормативною дисципліною, яка спрямована на формування потреби у фізичному самовдосконаленні та залученні до здорового способу життя.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин -120; практичні заняття - 56 годин; самостійна робота - 64 години)

Форма контролю: заліки у 1, 2 семестрах

Викладач(і): завідувач кафедри, майстер спорту Жуков В.О.; доцент, майстер спорту Козубей П.С.; старші викладачі: заслужений тренер України Гордієнко Л.В.; майстер спорту Лахманюк Т.В.; Збанацький С.В.; Горборуков В.М.; Максименко В.В.; Моргун З.П.

Результати навчання:
- формування у студентів системи теоретичних знань з фізичної культури, необхідних в процесі життєдіяльності;
- оволодіння практичними уміннями та навичками з виконання фізичних вправ;
- зміцнення здоров'я студентів, профілактика захворювань, сприяння всебічному розвитку організму, забезпечення високого рівня фізичного стану та працездатності;
- забезпечення загально-фізичної та професійно-прикладної підготовленості майбутніх фахівців.


Спосіб навчання: аудиторний (у спортивних залах та на свіжому повітрі)

Зміст дисципліни: "Фізичне виховання" носить рекреаційний характер і не впливає на тижневе аудиторне навантаження студентів. За змістом дисципліна спрямована на формування у студентів потреби до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення. Академічні заняття з фізичного виховання організовано протягом осіннього та весняного семестрів обсягом 2 години на тиждень. Для студентів, які мають певні відхилення у стані здоров'я, на кафедрі створено спеціальне навчальне відділення. Студенти з обмеженими можливостями, яких за станом здоров'я звільнено від практичних занять, пишуть реферати. На кафедрі функціонує 10 спортивних секцій (баскетбол, волейбол, теніс, настільний теніс, міні-футбол, легка атлетика, шахи, фітнес, силова підготовка, атлетизм), відбір до яких проводиться на конкурсній основі. Щорічно проводиться спартакіада НаУКМА та різні спортивно-масові заходи. Збірні команди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця. Найкращому студентові-спортсмену НаУКМА щорічно надається пропам'ятний грант ім. Андрія Господина. З покоління у покоління багатьма студентами НаУКМА передається традиція успішного поєднання навчання і систематичних занять спортом.


Рекомендована література:
1. Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А. Соціально-психологічні чинники формування особистості студента під час занять спортом та фізичною культурою //Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. Праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН Укаїни / За ред. С.Д. Саксименка. - К.: ГНОЗІС, 2003.- Т. V.- Ч. 3 - С. 43 - 52.
2. Вацеба О.М. Нариси з історії західно-українського спортивного руху. - Івано-Франківськ: Лілея - НВ, 1997. - 232 с.
3. Гринь А.Р., Медведєв Л.Ф., Правушкін О.А. Теорія і методика навчання баскетболу (методичні розробки). - К.: Академія праці і соціальних відносин, 1999. - 53 с.
4. Иващенко Л.Я., Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно-оздоровительных занятий. - К.: УГУФВС, 1994. - 125с.
5. Канішевський С.М. Науково - методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентства: Видання друге, стереотипне. - К.: ІЗМН, 1999. - 270с.
6. Кокун О.М., Малхазов О.Р. Фізичне виховання, як засіб формування психофізіологічної готовності студентів до професійної діяльності.
7. Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания 1, 2 том., 2003


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Навчальний рейтинг визначається за кількістю відвіданих практичних занять (до 70 балів) та результатів складання контрольних нормативів (до 30 балів). При виставлені заліку враховується: участь у змаганнях та їх організації, 100% відвідування занять, написання і проведення комплексів гімнастичних вправ, науково-дослідна робота студентів, тощо.

Мова навчання: українська