НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192430

Назва:

ГенетикаАнотація: Принципи розщеплення спадкових факторів, принципи не- залежного сортування, типи міжалельної та міжгенної взаємодії, успадкування, зчеплене зі статтю, хромосоми як група зчеплен- ня генів, генетичні наслідки мітозу та мейозу, мутації генетич- ного матеріалу.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 3.

Семестр: V, осінній.

Кількість кредитів: 3.

Викладач(і): Терновська Т.К., доктор біологічних наук, професор.

Результати навчання: формування знань про генетичну мінливість, механізми її
виникнення у організмах та закони, згідно яких відбувається передача окремих
властивостей та ознак біологічних видів із одного покоління до іншого.

Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: біохімія, фізіологія рослин, математика, цитологія, фізіологія людини та тварин.

Зміст дисципліни: принципи розщеплення спадкових факторів, принципи незалежного сортування, типи міжалельної та міжгенної взаємодії, успадкування зчеплене зі статтю, хромосоми як група зчеплення генів, генетичні наслідки мітозу та мейозу, мутації генетичного матеріалу.


Рекомендована література: Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика тт.1-3 М., Мир
1988. Тоцький В.М. Генетика. 2-е видання. Одеса: Астропринт, 2002. Терновська Т.К.
Генетичний аналіз. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія». – 2010. –
335с.Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск, 2003. Hartl D.L., Jones
E.W. Essential Genetics: A Genomics Retrospective, Fourth Edition. 2006.
http://www.jbpub.com/genetics/essentials4e/ .

Форми та методи навчання: лекції (36 год.), практичні заняття (24 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, індивідуальне письмове завдання, поточні контрольні роботи), підсумковий контроль – 30 (екзамен).

Мова навчання: українська.