НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192447

Назва:

БіохіміяАнотація: Особливості хімічної організації і властивості вуглеводів, ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів, гормонів. Обмін речовин та енергії. Метаболізм вуглеводів, ліпідів, амінокислот і білків, нуклеїнових кислот. Будова і функції біологічних мембран. Регуляція метаболічних процесів.

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: 2.

Семестр: 3, осінній, 4, весняний.

Кількість кредитів: 6.

Викладач(і): Шиманський І.О., кандидат біологічних наук, ст. викладач.

Результати навчання: мета курсу полягає у формуванні наукового розуміння основних
молекулярно-біологічних, хімічних та фізико-хімічних закономірностей функціонування
біомолекул, механізмів регуляції процесів, що лежать в основі обміну речовин і енергії в
живих організмах та формують особливу систему закономірностей – молекулярну логіку
живого стану.

Спосіб навчання: аудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Програма з курсу „Біохімія” побудована з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, а саме, вивчення даної дисципліни передбачає ґрунтовне знання студентами загальної, біоорганічної хімії та основних положень загальної біології. Крім того, біохімія є базовою для ряду біологічних дисциплін, таких як фізіологія рослин, фізіологія тварин та людини, цитологія, генетика тощо.

Зміст дисципліни: молекулярний склад живих організмів; каталітично та функціонально активні біомолекули (протеїни, ензими, коензими, вітаміни, сигнальні молекули, цитокіни, фактори проліферації та диференціації клітин); хімічні перетворення біомолекул – обмін речовин (катаболізм та анаболізм); метаболізм вуглеводів, амінокислот та ліпідів; вивільнення, запасання та використання енергії клітинами (субстратне та окисне фосфорилювання); механізми збереження, передачі та реалізації генетичної інформації (реплікація, транскрипція, трансляція). На основі розуміння процесів молекулярної організації і функціонування живих систем, студенти повинні вміти пояснювати біохімічні та молекулярні основи фізіологічних функцій клітин, органів і систем організму.


Рекомендована література: Гонський Я.І., Максимчук Т.П., Калинський М.І. Біохімія
людини: Підручник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 744 с. Губський Ю.І. Біологічна
хімія. Підручник. – Київ-Вінниця: Нова книга, 2007. – 656 с. Ленинджер А.. Основы
биохимии (в 3-х томах). М.: Мир, 1985. –1056 с. Марри Р., Греннер Д., Мейс П., Родуэлл
В. Биохимия человека (в 2-х томах). М., Мир, 2003. – 645 с.

Форми та методи навчання: лекції (40 год.), семінарські (20 год.) та лабораторні заняття (32 год.), самостійна робота (88 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, робота на лабораторних заняттях, поточні контрольні роботи), підсумковий контроль – 30 (залік, екзамен).

Мова навчання: українська.