НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192489

Назва:

Англійська мова -2Анотація: Курс відповідає навчальному плану підготовки бакалаврів і є важливою складовою вивчення англійської мови. Спеціаліст будь-якої галузі, окрім лексичного запасу в рамках професійної тематики, повинен володіти широким спектром навичок та вмінь практичного застосування знань іноземної мови, які допомагають налагодити контакт з іноземними колегами та сприяють взаєморозуміння в процесі міжособистісного спілкування. Курс розрахований на студентів 3 року навчання бакалаврських програм різних факультетів, вивчається протягом 2 семестів і передбачає залік. Мета курсу - формування необхідних комунікативних вмінь та навичок практичного володіння англійською мовою в усній та письмовій формах в межах зумовленої спеціальністю тематики. У результаті вивчення курсу студент повинен " вміти практично застосовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал для знайомства, проведення переговорів, консультування, інтерв'ювання, розв'язання конфліктів та в контексті інших професійно зумовлених ситуацій.

Тип дисципліни: вибірковий

Рік навчання: 3

Семестр: 5,6

Кількість кредитів: 7 кредитів, 210 год.

Форма контролю: залік/залік

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати лексичний та граматичний матеріал в обсязі, передбаченому програмою (2500 лексичних одиниць, які забезпечують можливість міжособистісного професійного спілкування);
- мати достатній тематичний словник (нових 350-500 слів та словосполучень).
- вміти практично застосовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал для знайомства, проведення переговорів, консультування, інтерв'ювання, розв'язання конфліктів та в контексті інших професійно зумовлених ситуацій.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Англійська мова, Англійська мова за професійним спрямуванням

Зміст дисципліни: 1. Навички спілкування; 2. Міжкультурне спілкування; 3. Професійне спілкування.

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: 1. Поточний контроль (70%); 2. Підсумковий контроль (30%,залік).

Мова навчання: англійська