НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192691

Назва:

Історія сексуальностіАнотація: Феномен сексуальності в культурній історії людства. Позиціювання проблеми сексуальності в двох аспектах: 1) дослідження розмаїття культурних стандартів сексуальності та її місця в системі соціальних цінностей різних культур й історичних епох; 2) аналіз поглядів на сексуальність як у донауковій (релігійній, буденно-практичній тощо), так і в науковій (психоаналітичній, політичній, етнологічній, соціологічній тощо) перспективах. Розглядаються: 1) погляд, що феномен сексуальності сформувався у культурі і водночас потерпає від культурної нормалізації (репресивна гіпотеза), та погляд, що сексуальність продукується у відповідь на певну суспільну потребу і від початку становить підмурівок існуючих у суспільстві соціальних і культурних відносин (вплетення сексуальності у продуктивні технології влади, антирепресивна гіпотеза); 2) погляд на сексуальність в історії крізь опозицію чоловіче–жіноче, що мусить виявити ті механізми сексуальності, котрі повсюди і повсякчас відтворюють стосунки між чоловіком і жінкою як асиметричні.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: III

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 26 год.; лекції – 14 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота - 64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Диса К.Л., к.і.н., доцент, PhD

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати різні методологічні підходи до вивчення історії сексуальності і пов’язану з нею термінологію. Вміти розрізняти відмінності у ставленні до сексуальності, що відбулися на зламі Середніх віків і ранньомодерної доби; виділити зміни, що принесли географічні відкриття, Ренесанс і Реформація. Проаналізувати впливи, що справив розвиток науки і медицини на уявлення про сексуальність.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія культури, історія Західної цивілізації: від Ренесансу до Просвітництва, історія повсякденного життя у ранньомодерній Європі.

Зміст дисципліни: Курс є введенням до основних тем, які стосуються досілджень історії сексуальнсоті Європи від XV до XIX ст., що ознайомлює студентів з тенденціями у дослідженнях історії сексуальності, а також з основними віхами змін у ставленні до сексуальності протягом «довгого ранньомодерного періоду»: від XV до XIX ст.


Рекомендована література: Мюшембле Р. Оргазм или любовне утехи на Западе. М., 2009.
Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. / Пер. с фр. С. Табачниковой под ред. А. Пузырея. М., 1996.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, презентації, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Для успішного завершення курсу студенти мають брати активну участь у дискусіях й обговореннях прочитаних текстів. Також написати письмову роботу і підготувати групову презентацію. Наприкінці семестр студенти складають залік.

Мова навчання: українська