НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192692

Назва:

Історія стародавнього СходуАнотація: Основні поняття, явища і процеси, пов'язані із формуванням та еволюцією цивілізацій давнього Близького і Середнього Сходу (від появи шумерської цивілізації до пізньої античності), передусім на підставі відповідних літературних пам'яток.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: II

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.; лекції – 24 год.; семінарські заняття – 16 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Черноіваненко В.В., к.і.н.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
засвоїти основні поняття, явища і процеси, пов’язані з формуванням та еволюцією цивілізацій давнього Близького і Середнього Сходу, передусім на підставі відповідних літературних пам’яток;
орієнтуватися самостійно на тлі ключових феноменів зазначеної епохи і зазначеного регіону;
вміти застосовувати аналітичне мислення при аналізі текстів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: спеціальні історичні дисципліни, вступ до палеографії, вступ до текстології.

Зміст дисципліни: соціокультурні, соціолінгвістичні й соціоекономічні феномени цивілізацій давнього Близького і Середнього Сходу (Шумер, Аккад, Вавилон, Єгипет, Фінікія, Сирія, Ханаан, Персія тощо); літературна спадщина вищезазначених цивілізацій; міждисциплінарні дослідження (історичні, філологічні, соціологічні, релігієзнавчі тощо), провідні наукові концепції і теорії в сучасній орієнталістиці.


Рекомендована література: Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. – 3-е вид. – К., 2006.
Вейнберг И. Рождение истории: Историческая мысль на Ближнем Востоке середины І тысячелетия до н. э. – М., 1993.
Вейнберг И. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. – М., 1986.
Вигасин А. История Древнего Востока. – М., 2006.
История древнего мира: В 3 кн. / Под ред. И. Дьяконова, В. Нероновой, И. Свенцицкой. – 3-е изд. – М., 1989.
Синило Г. Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха: Учеб. пособие. – М., 2008.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 30 балів (усний залік)

Мова навчання: українська