НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192704

Назва:

Історія західної цивілізації: від Ренесансу до Просвітництва (1492 - 1789)Анотація: Вивчення історії Західної Європи та її довкілля в період від доби Ренесансу до епохи Просвітництва має на меті ознайомлення студентів з основними досягненнями європейської цивілізації впродовж другої половини ХV-XVІІІ ст., тобто визначальних явищ інтелектуальної історії, економіки, суспільного розвитку від часів, коли проявились наслідки Великих географічних відкриттів до переддня Великої французької революції.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІ

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 52 год.; лекції – 30 год.; семінарські заняття – 22 год.; самостійна робота - 98 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Кірсенко М.В., д.і.н., професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- засвоїти основні досягнення європейської цивілізації впродовж другої половини ХV- XVІІІ ст., тобто визначальних явищ інтелектуальної історії, економіки, суспільного розвитку від часів, коли проявились наслідки Великих Географічних відкриттів до переддня Великої Французької революції.
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних процесів минулого та їх вплив на сьогодння, порівнювати їх з подіями з історії України.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія України і Східно-Центральної Європи, культурологія, політологія.

Зміст дисципліни: Вивчення історії Західної Європи та її довкілля в період від Доби Ренесансу до Епохи Просвітництва історії має на меті ознайомлення студентів з основними досягненнями європейської цивілізації впродовж другої половини ХV- XVІІІ ст., тобто визначальних явищ інтелектуальної історії, економіки, суспільного розвитку від часів, коли проявились наслідки Великих Географічних відкриттів до переддня Великої Французької революції.


Рекомендована література: Ададуров В. Історія Франції. Королівська держава та створення нації. Львів, 2002.
Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, ХV-ХVІІІ ст. Том І. Структури повсякденності: можливе і неможливе. Пер. з фр. Київ: Основи, 1995. Том 2. Ігри обміну. К.: Основи, 1997. Том 3. Час світу. К.: Основи, 1998.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська