НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192707

Назва:

Історія західної цивілізації: доба націоналізму та індустріалізації (1789 - 1914)Анотація: Стислий порівняльний огляд чільних явищ інтелектуальної, суспільної, політичної, економічної історії Західної Європи і Північної Америки 1789–1914 рр. Приклади, події, особи. Орієнтація: джерела та історіографія. Теми проміжних рефератів пропонуються викладачем або студентами (за погодженням).

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІІІ

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 52 год.; лекції – 30 год.; семінарські заняття – 22 год.; самостійна робота - 98 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Кірсенко М.В., д.і.н., професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- знати і розуміти перебіг чільних явищ інтелектуальної, суспільної, політичної, економічної історії Західної Європи і Північної Америки 1789-1914 роківїхгній вплив на сьогодення.
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних процесів минулого, їхніх витоків в попередніх епохах, порівнювати їх з подіями в Україні.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історія України, історія Східно-Центральної Європи, історія країн Азії, Африки та Латинської Америки, історія міжнародних відносин, історія Російської імперії, історія політичних вчень, культурологія.

Зміст дисципліни: Студенти оволодіють спеціальними знаннями з нової історії Європи та світу, опанують найновішу вітчизняну й зарубіжну історіографію з проблематики. Розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел й історіографії – серед основних умінь, отриманню яких допоможе вивчення дисципліни. Теми проміжних рефератів пропонуються викладачем або студентами за узгодженням


Рекомендована література: Винайдення традиції / ред. Е. Гобсбаума та Т. Рейнджера. – К., 2005.
Дейвіс Н. Європа. Історія. – К., 2000.
Козеллек Р. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу. – К., 2005. – С. 75-93: Історичні критерії поняття революції нової доби.
Мак-Ніл Д. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. – К., 2002.
Нова історія. Частина друга 1871-1917. – К., 1979.
Нова історія. Частина перша 1640-1870. – К., 1975.
.
Chambers M., Grew R., Herlihy D., Rabb T.K., Woloch I. The Western Experience, 1992.
Craig A.M., Graham W.A., Kagan D., Ozment S., Turner F.M. The Heritage of World Civilizations. Third Edition. New York, 1994.
Hibbert Chr. The story of England.-London, 1992.
Historia zycia prywatnego. Od rewolucji francuskiej do I wojny swiatowej / pod red. Michelle Perrot. – Wroclaw, Warszawa, Krakow: Zaklad Narodowy im. Ossolinskich, 1999. – T. 4.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальні письмові завдання); підсумковий контроль – 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська