НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192712

Назва:

Історія кіноТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: 6

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): старший викладач Брюховецька Л.І.

Результати навчання: В результаті вивчення курсу студент повинен:
Знати процес і проблеми розвитку світового кіно, найкращі здобутки українського кіно, найвидатніші імена і фільми.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Культурологія, Кіномистецтво

Зміст дисципліни: Історія світового кіно, його становлення й розвиток, його найвидатніших майстрів та класичні твори, а також його мистецькі напрями.


Рекомендована література: Теплиц Ежи. История киноискусства. - Пер. с польс. - М. : Прогресс. - Т. 1 (1895-1927). - 1968. - Т. 2 (1928-1933) - 1971. - Т. 3 (1934-1939) - 1973. - Т. 4 (1939-1945). - 1974.
Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности. - Пер. с англ. - М.: 1974.
Госейко Любомир. Історія українського кіномистецтва. 1896-1995. Перекл. з фр. - К.: 2005.
Поетичне кіно: заборонена школа. Зб.- К.: 2001.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль (60%) усне опитування на семінарах, реферат Підсумковий контроль (40%) залік

Мова навчання: українська