НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192714

Назва:

Основи літературної творчостіАнотація: "Основи літературної творчості " - це курс, побудований на перехресті літературознавства, психології, теорії комунікацій та стилістики української мови й покликаний допомогти студентам навчитися точно і грамотно висловлювати свої думки на письмі. Виконуючи творчі завдання, студенти повинні засвоїти основи композиції, "закони" різних жанрів літературної творчості (художньої та публіцистичної), оволодіти практичними навичками планування тексту, володіння стилем тощо. Курс зорієнтований на проявлення творчого потенціалу студента.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІI

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин - 180; аудиторні години - 56; лекції - 2, семінарські заняття - 54; самостійна робота - 124)

Форма контролю: залік, залік

Викладач(і): к. філол. н., доц. Іванюк Сергій Семенович

Результати навчання: Студент повинен знати і вміти:
- закони розвитку літератури в їхніх загальних детермінантах і національних особливостях;
- принципи побудови літературного тексту;
- діалектику розвитку й відмирання літературних стилів і течій;
- особливості застосування в тексті різних стилів;
- здійснювати філологічний аналіз літературних, наукових і публіцистичних творів з погляду їхніх стильових особливостей;
- навчитися користуватися тропікою для поглиблення контексту свого твору;
- зрозуміти значення і зміст цитувань (алюзій, ремінісценцій) у різних за жанрами й спрямуваннями творах;
- використовувати набуті знання при вивченні інших філологічних дисциплін навчального плану;
- навчитися компонувати тези, реферати, доповіді, ділові листи, публіцистичні та художні твори


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Вступ до літературознавства; - Науково-критичне письмо. Практичний курс

Зміст дисципліни: Проблема адресата літературного твору. Вміння конструювати концепцію адресата в своєму тексті. Композиція художнього (публіцистичного, наукового твору). Художня деталь: її роль і функції в літературі. Науковий стиль. Композиція наукового тексту. Публіцистичний твір. Стиль публіцистики. Образ автора публіцистичного тексту. Жанри публіцистики. Тропи і їхні функції в літературному творі. Фольклорна казка як прообраз художньої прози. Композиційно-сюжетні канони чарівних казок. Літературна містифікація. Стилізація. Сюжет і фабула. Організація матеріалу в часі. Система образів у художньому творі. Час і простір у художньому творі. Поняття хронотопу. Книжка М.Йогансена "Як будується оповідання". Принципи побудови сюжету твору. Аналіз художніх творів. Використання певних тропічних, сюжетних і композиційних матриць при написанні власних творів. Діалог у художньому творі. Різновиди, функції. Драма. Природа і основні відмінності драматичного письма.


Рекомендована література: Аристотель. Поэтика. - К., 1967.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.- М., 1979.- 424с.
Білецький О.І. Об одной из очередных задач историко-литературной науки. - Зібрання праць: у 5 т. - К.,1966.
Виноградов В.В. О теории художественной речи. - М., 1971.
Гегель Г.В.Ф. Эстетика: в 4-х тт. - М., 1971. - Т.1.3
Жирмунский В. Композиция лирических стихотворений.- Пг., 1921.
Йогансен М. Як писати оповідання // Йогансен М. Вибрані твори. - К.: Смрлоскип, 2009.
Качуровський І. Ґенерика і архітектоніка: у 2 кн.- К.: ВД "КМА". - Кн. 1. - 2005. - 382 с.; Кн. 2. - 2008. - 376 с.
Літературознавчий словник-довідник .- К., 1997.
Лотман Ю. Структура художественного текста. - М., 1970.
Потебня О.О. Естетика и поетика слова: Збірник. - К., 1985.
Різун В.В. Літературне редагування. - К.: Либідь, 1996.
Сивокінь Г.М. Одвічний діалог. - К., 1984.
Смілянська В.Л. Стиль поезії Шевченка.- К., 1981.
Теория метафоры. Сб.ст.- М., 1990.
Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. - К., 2006.
Успенский Б.А. Поэтика композиции.- М., 1970.
Франко І. Із секретів поетичної творчості. - Зібрання творів у 50 т.- т .31.- К., 1981.
Шкловский В. Теория прозы.- М., 1984


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100 поточний і проміжний контроль - 70; підсумковий контроль - 30 (залік).

Мова навчання: українська