НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192718

Назва:

Сатира та гумор в європейських літературахАнотація: Завдання курсу - ознайомити студентів з поглядами на сутність і функції сатири в європейських літературах від античних часів і до ХХ ст. Передбачається як опрацювання теоретичного матеріалу щодо загальних проблем комічного, сміху, сатири й гумору (праці Аристотеля, Н.Буало, Ф.Шиллера, М.Бахтіна, Ю.Борева, Я.Ельсберга, В.Проппа), так і знайомство з найбільш яскравими зразками європейської літературної сатири (твори Ф.Рабле, Дж.Свіфта, Дж.Байрона, Г.Гайне, Т.Шевченка, І.Франка та ін.). Курс побудовано за хронологічним принципом, окремо наголошуватимуться найбільш "плідні" на сатиричні твори історико-літературні епохи Ренесансу, Реформації, Просвітництва, проте значна увага звертатиметься на марґінальні парасатиричні явища бурлеску, ґротеску, літературної пародії тощо. Додатковим завданням курсу є осмислення ролі літературної сатири в процесі поступової лібералізації європейського простору, закладенні підвалин відкритого суспільства.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 26; лекції - 20, семінарські заняття - 6; самостійна робота -64)

Форма контролю: залік

Викладач(і): к. філол.наук, доц. Семків Ростислав Андрійович

Результати навчання: Формування системи знань про природу та функції гумору і сатири, а також супутніх їм варіантів вияву комічного у європейських літературах; розвиток уявлень про закономірності літературного процесу, засоби творення ієрархій та канонів у літературах світу; набуття знань про місце та контекст функціонування української літератури в системі літератур Європи.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: 1. Вступ до літературознавства; 2. Світова література - 1; 3. Українська література - 1 4. Світова література - 2

Зміст дисципліни: ознайомлення студентів з поглядами на сутність та функції сатири в європейських літературах від античних часів і до початку ХХІ сторіччя. Передбачено як опрацювання теоретичного матеріалу щодо загальних проблем комічного, сміху, сатири й гумору (праці Арістотеля, Н.Буало, Ф.Шіллера, М.Бахтіна, Ю.Борева, Я.Ельсберга, В.Проппа), так і ознайомлення з найбільш яскравими зразками європейської літературної сатири (сатиричні твори Ф.Рабле, Дж. Свіфта, Дж.Байрона, Г.Гайне, Т.Шевченка, І.Франка та ін.). Курс побудовано за хронологічним принципом, окремо наголошуватимуться найбільш плідні на виникнення сатиричних творів історико-літературні епохи Ренесансу, Реформації, Просвітництва, проте значну увагу буде звернуто на маргінальні парасатиричні явища бурлеску, ґротеску, пародії тощо. Додатковим завданням курсу є осмислення ролі літературної сатири в процесі поступової лібералізації європейського простору, закладенні підвалин відкритого суспільства. Студент повинен знати: - поняття, пов'язані з виявами категорії комічного: визначати та розрізняти сатиру, гімор, іронію, сарказм, бурлеск, гротеск тощо; - визначати та розрізняти засоби творення комічного: гіперболу, літоту, стильове обниження, ірої-комізм і под.; - провідних теоретиків сатири, гумору та іронії, їхні погляди на вияви категорії комічного, головні тези теорій комізму; - творчість чільних європейських сатириків та гумористів від Античності до кінця ХХ ст. Студент повинен уміти: - аналізувати поетику літературного твору з точки зору виявів у ньому категорії комічного; розрізняти сатиричні та гумористичні твори, знаходити різні види іронії; - застосувати на практиці набуті методологічні знання - написати критичне літературознавче есе; - використовувати наявні навички для інтегрального (комплексного) аналізу на рівні виконання наукових робіт первинного рівня складності: реферат, курсове дослідження.


Рекомендована література: 1. Аристотель. Риторика. Поэтика / О.П.Цыбенко, В.Г.Аппельрот (пер. с древнегреч.). - М.: Лабиринт, 2000. - 224 с. - (Классическая библиотека). - (Греческая классика).
2. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. - 2-е изд. - М.: Худож. лит., 1990.
3. Бергсон А. Сміх. - К.: Дух і літера, 1997.
4. Борев Ю. Комическое или О том, как смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. - М.: Искусство, 1970.
5. Гайзінга Й. Homo Ludens. - К.: Основи, 1994.
6. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. - М.: Искусство. - Т.1. - 1968.
7. Енциклопедія постмодернізму. - К.: Основи, 2003.
8. Лосев А. История античной эстетики. - М.: Искусство, 1979.
9. Манн Ю. О гротеске в литературе. - М.: Сов. писатель, 1966.
10. Пропп В. Проблемы комизма и смеха. - М., 2004.
11. Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. - М.: РФО, 1996.
12. Струць Р. Різновиди іронії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". - Т. 4. - Філологія. - К., 1998. - С. 37 - 42.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 70; Підсумковий контроль - 30 (залік)

Мова навчання: українська