НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192720

Назва:

ПолітологіяТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: I

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 16 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Якушик В.М., д.і.н., професор

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- засвоїти методологію вивчення діяльності і розвитку політичних систем і політичних процесів;
- вміти орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах розвитку політології, мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів; - вміти робити аналіз політичного життя, знати геополітичну обстановку, місце і роль, статус України в сучасному політичному світі; - набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній діяльності.

Спосіб навчання: аудиторний і самостійний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: основи політичної науки, основи міжнародних відносин, зовнішня політика України, порівняльна політологія, історія України, філософія, релігієзнавство, культурологія.

Зміст дисципліни: Головним завданням курсу „Політологія” є вивчення сутності, історії, теорії і методології політичної діяльності і поведінки. Вміти орієнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти давати характеристику українським політичним вченням, мати уявлення про сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про об’єкт і суб’єкт політики, знати права людини і громадянина, суть і значення політичних систем і режимів у житті держави і суспільства, мати уявлення про процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, місце, роль і статус України в сучасному політичному світі, володіти навичками політичної культури, вміти застосовувати політичні знання в своїй професійній і громадській діяльності.


Рекомендована література: Матвеев С.А., Буланенко Л.С., Михеев С.А. Политология: Учебное пособие. - 3-е изд. перероб. и доп. — Харьков: „Одиссей”, 2003. – 335 с.
Муляр В.І. Політологія: Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. – 355 с.
Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. — Львів: „Новий Світ-2000”, 2003. – 344 с.
Політологія. / За заг. ред. І.С.Дзюбка, К.М.Левківського. - 2-ге вид. виправ. і доп. — К.: „Вища школа”, 2001. – 415 с.
Політологія: Підручник. / За ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 2-ге вид. випр. і доп. — К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 526 с.
Шляхтун П.П. Політологія: Теорія та історія політичної науки. —К.: „Либідь”, 2002.–574 с
Юрій М.Ф. Політологія: Підручник. — К.: Дакор, 2004. – 415 с. Мирский Г. Ушел ли тоталитаризм вместе с двадцатым веком? / Г. Мирский // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 1. – 40 – 51.
Романюк О. Праві та ліві тоталітарні режими: спільне і специфічне / О. Романюк // Нова політика. – 2002. – № 1. – С. 55 – 59. Руденко В. Н. О перспективах демократии в современном обществе / В. Н. Руденко // Полис: политические исследования – 2006. – № 4. – С.7 – 16. Чабанка М. Авторитаризм і тоталітаризм. Уявна подібність та сутнісна різниця / М. Чабанка // Політичний менеджмент. – 2003. – № 2.- С. 83 – 92.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль – 40 балів (залік).

Мова навчання: українська