НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192725

Назва:

Психологія інтелектуТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 30 (лекції - 16; семінари - 14; самостійна робота - 60, кредитів ЄКТС - 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викладач яковенко О.В.

Результати навчання: Знати: теоретичні та методологічні підходи до вивчення інтелекту
Уміти: володіти конкретними методами вивчення інтелектуальної діяльності


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Загальна психологія, Вікова психологія, Психологія розв'язання проблем

Зміст дисципліни: Сутність інтелекту та його вимірювання. Критерії розвитку інтелекту (пояснювальні підходи експериментально-психологічних теорій). Інтелект як форма організації ментального досвіду. Інтелектуальні здібності та інтелектуальна обдарованість. Емоційний інтелект та особистісна успішність. Інтелект та суспільство.


Рекомендована література: 1. Варій М.Й. Загальна психологія: Підручник. - К.: Центр учбової літератури. - 2007. - 968 с.; 2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. 3-е изд. - СПб.: Питер, 2008. - 368 с.: ил.; 3. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. - СПб.: Питер, 2002. - 272 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: : Поточний контроль (70%): усне опитування, доповіді на практичних заняттях, письмова та контрольна робота. Підсумковий контроль (30%): підсумкова письмова робота (тестові завдання). Форма контролю: залік.

Мова навчання: українська