НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192726

Назва:

Американська велика проза XX ст.Анотація: "Новий" американський роман після Першої світової війни в контексті модернізму на основі текстів Е. Гемінгвея ("І сходить сонце"), Ф. С. Фіцджеральда ("Великий Гетсбі"), В. Фолкнера ("Шум і шал"), Дж. Стейнбека ("Грона гніву") та прозових творів інших американських письменників.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: IV

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 28; лекції - 20 год; семінари - 8 год; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): PhD, доц. Веретельник Роман Миколайович

Результати навчання: - знати американський літературний процесу ХХ ст, його основних ліній, шкіл, постатей
- дослідити процес ідентифікації і самоідентифікації особистості в системі американського суспільного буття; безпосередньо через поетику
- простежити модифікації романного жанру, виявити внутрішні джерела естетичного руху, закодовані в самій його діалогічній суті;
- здіснити аналіз художніх текстів, використовуючи методики різних теоретичних шкіл.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Вступ до літературознавства; - Теорія літератури; - Світова література - 1, 2, 3

Зміст дисципліни: Проблематика та поетика (Т.Драйзер "Сестра Керрі"). Міфологема американської мрії (Ф.С.Фітцджеральд "Великий Гетсбі"). Творчість Е.Гемінгвея ("Прощавай, зброє!", "Старий і море"). Контркультура, її романна конкретика (Г.Міллер "Тропік рака"; Дж.Керуак "На дорозі"). Міфопоетика В.Фолкнера ("Шум і шал"). Нонкомформізм (літературні модифікації). Друга світова війна в літературі США: людина - система. Творчість Творчість Дж.Стейнбека ("Грона гніву"). К.Воннегут ("Бійня №5"); Р.Райт ("Рідний син"). В.Набоков "Лоліта". Чорний гумор. Сатира. Нові романні моделі. Творчість Хеллера, Барта, Кізі, Пінчона, Бартельма, Р.Бротігана. Теорія постмодернізму - американські набутки Мультикультуралізм. Зміна парадигми, нові поетології (афроамериканська, індіанська, чиканос, український компонент, етнічна, феміністська, гендерне моделювання прози). Творчість Тоні Моррісон, А.Мельничука.


Рекомендована література: - Американська література після середини ХХ століття. Матеріали Міжнародної конференції "American Literature After 20th Midcentury", Київ 25-27 травня 1999 р./ Укл. Т.Н.Денисова. - К.: Довіра, 2000. - 367 с. - Укр., англ.
- Американська література на рубежі ХХ-ХХІ століть. Матеріали ІІ Міжнародної конференції з літератури США. - Київ, 24-26 вересня 2002 р. /Укл. Т.Н.Денисова. - К.: ІМВ, 2004. - 592 с. - Укр., англ.
- Денисова Т.Н. Історія американської літератури ХХ століття. - К., 2002.
- Денисова Т. Історія американської літератури ХХ століття. - К.: ВД "Академія", 2012.
- Затонский Д.В. Искусство романа и ХХ век. - М., 1973.
- Зверев А.М. Американский роман 20-х-30-х гг. - М., 1982.
- Зверев А.М. Модернизм в литературе США. - М., 1978.
- Кухалашвили В.К. Фицджеральд и американский литературный процесс 20-х-30-х гг. ХХ века. - К., 1983.
- Покальчук Ю.В. Самотнє покоління. Молодь у сучасному романі США. - К., 1972.
- Американські літературні студії в Україні. - К., 2005. - Вип.2 Просвітницька традиція в літературі США. - 350 с.
- Висоцька Н. На перехресті цивілізації. - К., 1997.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100 поточний і проміжний контроль - 70; підсумковий контроль - 30 (залік).

Мова навчання: англійська