НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192751

Назва:

Література американського кіберпанкуАнотація: Метою курсу є поглиблення знань студентів щодо окремих питань теорії літератури (жанри фантастичної літератури, антиутопії, форми нарації у сучасному романі), а також історії американської літератури останніх десятиліть ХХ сторіччя. Курс звертає увагу на культурний та суспільно-політичний контексти постання літературного кіберпанку, охоплює творчість відомих майстрів жанру: Вільяма Ґібсона, Брюса Стерлінга, Руді Рюкера, Ніла Стівенсона та ін. Передбачено також знайомство і зі зразками кіберпанку в кіно.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: III

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 26; лекції - 20 год; семінари - 6 год; самостійна робота -64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.філол.н, доц. Семків Ростислав Андрійович

Результати навчання: Студент повинен знати:
1. головні структурні елементи кіберпанківського роману: переважні типи сю-жетів, типові образи та наративні стратегії жанру;
2. визначати та розрізняти жанрові підвиди: стімпанк, посткіберпанк і т.д.;
3. коло американських та європейських антропологічних і соціальних теорій, що спонукали до появи кіберпанку як окремого літературного жанру;
4. творчість чільних представників жанру в американській літературі
Студент повинен уміти:
1. аналізувати поетику літературного твору з точки зору належності чи ненале-жності його до жанру кіберпанку;
2. застосувати на практиці набуті методологічні знання - написати критичне літературознавче есе;
3. використовувати наявні навички для інтегрального (комплексного) аналізу на рівні виконання наукових робіт первинного рівня складності: реферат, курсове дослідження.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Вступ до літературознавства; - Теорія літератури; - Світова література - 1, 2, 3

Зміст дисципліни: Література кіберпанку як жанр фантастичної літератури. Кіберпанк-література у США: історія виникнення та розвитку. Кіберпанк та антиутопія. Влада і контроль як головні теми літератури кіберпанку. Віртуальний простір у романах В.Ґібсона. Штучний інтелект і проблематика трансгуманізму. Образ хакера в літературі кіберпанку. Ґендерна гра в кіберпанк-романах. Кіберпанк у слов'янських літературах. Кінематографічні та анімаційні версії кіберпанк-літератури


Рекомендована література: 1. Барт Р. Мифологии. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1996.
2. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. - М.: Добросвет, 2000.
3. Гегель Г.В.Ф. Эстетика: В 4 т. - М.: Искусство. - 1968.
4. Енциклопедія постмодернізму. - К.: Основи, 2003.
5. Мак-Люен М. Галактика Ґутенберґа. - К.: Ніка-центр, 2001
6. Маклюэн М. Понимание медиа. - М.: Гиперборея, 2007.
7. Хейлз К. Як ми стали постлюдством. - К.: Ніка-центр, 2002.
8. Bukatman S. Terminal Identity: The Virtual Subject in Postmodern Science Fiction, Duke University Press, 1993.
9. Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. - London: Routledge, 1988. - 268 p.
10. Tabbi J. Postmodern Sublime: Technology and American Writing from Mailer to Cyberpunk, Cornell University Press, 1996.
11. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер. с фр./ Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К.Косикова. - М.: Прогресс, Универс, 1994.
12. Дайсон Е. Життя за доби Інтернету. - К.: Альтернативи, 2002.
13. Дельоз Ж., Ґваттарі Ф. Анти-Едіп: капіталізм і шизофренія. - К., 1996.
14. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. / В.Софронов (пер. с англ.). - М.: Художественный журнал, 1999.
15. Жижек С. Глядя вкось. Введение в психоанализ Лакана через массовую культуру // www.yanko.lib.ru
16. Жижек С. Метастази насолоди. - К.: Альтернативи, 2000.
17. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - М.: Интрада, 1996.
18. Ленем Р. Електронне слово. - К.: Ніка-центр, 2005.
19. Манн Ю. О гротеске в литературе. - М.: Сов. писатель, 1966. - 183 с.
20. Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. - М.: АСТ, 2002.
21. Слотердайк П. Критика цинічного розуму. - К.: Тандем, 2002.
22. Эко У. Отсутствующая структура.- СПб: Петрополис, 1998.
23. Balsamo A. Technologies of the Gendered Body: Reading Cyborg Women, Duke University Press, 1995.
24. Clark A. Natural-Born Cyborgs: Minds, Technologies, and the Future of Human Intelligence, Oxford University Press, 2004.
25. Dery M. Escape Velocity: Cyberculture at the End of the Century, Grove, 1997.
26. Dery M. Flame Wars: The Discourse of Cyberculture, Duke Un. Press, 1994.
27. Haraway D. J. Simians, Cyborgs, and Women, Routledge, 1991.
28. Stone A. R. The War of Desire and Technology at the Close of the Mechanical Age, The MIT Press, 1996.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100 поточний і проміжний контроль - 70; підсумковий контроль - 30 (залік).

Мова навчання: українська