НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192757

Назва:

Європейський літературний авангард початку XX ст.Анотація: Курс буде присвячено панорамному вивченню європейських аванґардів початку ХХ століття (1900-1930). Італійський футуризм, французький дадаїзм і сюрреалізм німецький експресіонізм, російський футуризм і ліве мистецтво становитимуть основний матеріал цієї панорами. Увага буде приділена перш за все літературним текстам і маніфестам: але важливим контекстом розмови про літературні революції є новий живопис (кубізм, супрематизм), фотографія, архітектура (конструктивізм), музика, кіно. Авангард є не лише новим розумінням художньої, зокрема, літературної, практики, але також новим розумінням людини і історії, новим проживання часу, простору, світу. Відтак, відповідний акцент буде поставлено на філософії авангарду: на "філософії життя" (Ф. Ніцше, А. Бергсон, З. Фройд), на марксизмі, який шукає "трансформувати світ", але також на ренесансі альтернативних (антропософія, секстанство) і ортодоксальних релігій. Важливою складовою курсу будуть парадокси аванґарду і модерності: бунт і повернення до традиції, радикальний нігілізм і релігійність, революція і повернення до архаїки. В результаті цієї розмови початок століття поставатиме не лише як психологія естетичних барикад, але і як неординарне переосмислення людини і історії.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: IV

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90;аудиторні години - 28; лекції - 20 год; семінари - 8 год; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): PhD, ст. викл. Огаркова Тетяна Анатоліївна

Результати навчання: уміння схарактеризувати основні напрями і школи європейського авангарду XX століття; ознайомитися з теоретичними дискурсами і маніфестами, розуміти їхнє значення для існування літератури; аналізувати творчість найцікавіших авангардистів XX століття у філософському і літературознавчому контекстах.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Філософія; - Естетика; - Світова література - 1, 2, 3; - Вступ до літературознавства; - Теорія літератури

Зміст дисципліни: Проблема визначення "авангарду". Що таке "європейський авангард"? Періодизація авангарду. Авангард і суміжні поняття: modernit?, модернізм, модерне. Авангард як ліве мистецтво. "Філософія життя". А. Бергсон. Ф. Ніцше і його вплив на авангард. Діонісійські мотиви в авангарді. Значення психоаналізу З. Фройда для авангарду. К.Маркс: "трансформувати світ". Ренесанс альтернативних і ортодоксальних релігій в авангарді. Антропософія, сектанство, ілюмінізм. Сведенборг. Вплив П. Успенського (Tertium Organum) на авангардний живопис (супрематизм) і літературу. Пошуки безсмертя в авангарді. Пошук виходу з-під влади часу і простору. Нове сприйняття простору в авангарді. Кубізм. Фотографія. Супрематизм. Малєвич. Матюшин. Кандинський. Родченко. Конструктивізм. Значення італійського футуризму для європейського авангарду. "Слова на свободі" Марінетті. Політичний аспект футуризму. Конфлікт італійського і російського футуризмів. Зародження футуризму в Росії. Символізм і футуризм. Основні представники футуристичного руху (Хлєбніков, Маяковський, Кручьоних, Лившиц, Бурлюк). Кінець авангарду: футуризм і соцреалізм. Експресіонізм - напрямок, школа? Основні риси експресіонізму. Живопис, література. (Туфанов, ОБЕРІУ, Д. Хармс, О. Введенський, Л. Ліпавський). Літературні кола 1920-х років. Роль О. Туфанова в організації нового покоління авангардистів. ОБЕРІУ: маніфест, діяльність, тексти. Авангард в 1930-ті: кінець авангарду. Виникнення дадаїзму. Філософія дадаїзму. Стосунки дадаїзму з сюрреалізмом - конфлікт чи еволюція? Нарис історії "першого" сюррелізму: Андре Бретон, Луї Араґон, Філіп Супо. Основні поетики: автоматичне письмо (Фройд), техніка сновидіння. Група Бретона як політична організація: "Сюрреалізм на службі революції". Араґон і "Комуністи". "Конвульсивна краса". Вальтер Беньямін і Луї Арагон. Інтернаціональний вимір сюрреалізму. Бельгійський сюрреалізм. Сюрреалізм і живопис. Рене Маґрітт, Сальвадор Далі. Рене Домаль, Роже Жильбер-Леконт, Андре Роллан де Реневіль.


Рекомендована література: Арто А. Театр и его Двойник: Манифесты, драматургия, лекции, философия театра. СПб.: Симпозиум, 2000.
Андреев Л.Г. Сюрреализм. - М., 1972
Андреев Л.Г. Луи Арагон //Андреев Л.Г. Современная литература Франции: 60-е годы. М., 1973. С. 155-202
Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. - Минск, Харвест, 1999.
Біла А., "Проблема термінології і періодизації авангардного руху" // Анна Біла, Український літературний авангард. - К.: Смолоскип, 2006. - С. 22-35.
Поэзия французского сюрреализма. - Спб.: Амфора, 2004.
Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда. - СПб.: Академический проект, 1995.


Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100 поточний і проміжний контроль - 70; підсумковий контроль - 30 (залік).

Мова навчання: українська