НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192766

Назва:

Модерна драма XX ст. Європи і АмерикиАнотація: Студентам пропонується такі теми до розгляду: Поетика Арістотеля. Натуралізм у театрі. Теорії Еміля Золя. "Мистецтво театру" Е. Креґа і театрознавча критика Бернарда Шоу. Модернізм у театрі. Т.С. Еліот критична теорія. Бертольд Брехт про експериментальний театр. Криза комунікації в культурі модернізму. Американський побутовий театр. Абсурдизм в європейському театрі. Аналізуються драми: Ю.О'Ніла "Довга подорож у ніч", Т.Уільямса "Трамвай "Бажання" , А.Міллера"Смерть комівояжера", С.Беккета "Чекаючи на Годо", Е.Олбі "Історія в зоопарку", Е.Йонеско"Носороги" , А. Стріндберґа "Панна Юлія", Г.Ібсена "Гедда Ґаблер", Б.Шоу "Пігмаліон", Л.Піранделло "Шість персонажів у пошуках автора", Ш.О'Кейсі "Юнона і павич", Ф.Гарсія Лорка "Дім Бернарди Альби", Б.Брехта "Матінка Кураж та її діти"

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: III

Семестр: додатковий період весняного семестру

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90; аудиторні години - 26; лекції - 20 год; семінари - 6 год; самостійна робота -64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): PhD, доц. Веретельник Роман Миколайович

Результати навчання: Студент повинен знати:
1. головні естетичні принципи "нової" європейської драми у контексті модернізму;
2. основні риси поетики і тип конфлікту;
3. творчість чільних представників "нової"європейської (А.Стріндберг; Б.Шоу, Г.Ібсен);
4. еститичні та художні засади драми абсурду; риси поетики; творчість чільних представників (С.Беккет, Е.Олбі,Е.Йонеско);
5. сценічні засоби втілення творів "нової" драми та драми абсурду.
Студент повинен уміти:
1. аналізувати драматичні тексти;
2. застосувати на практиці набуті методологічні знання - взяти участь у постановці уривка з означених драм;


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Вступ до літературознавства; - Теорія літератури; - Світова література - 1, 2, 3

Зміст дисципліни: Нові функції драматургічної мови у модерній драмі. Зміна ролей авторського слова. "Мистецтво театру" Е. Креґа і театрознавча критика Бернарда Шоу. Значення Т.С. Еліота як теоретика модернізму. Криза комунікації в культурі модернізму. М. Метерлінк "Синій птах", Б.Шоу "Пігмаліон", Л.Піранделло "Шість персонажів у пошуках автора", Ш.О'Кейсі "Юнона і павич". Бертольд Брехт про екпериментальний театр. Ф.Гарсія Лорка"Дім Бернарди Альби". Б.Брехт "Матінка Кураж та її діти". Американський побутовий театр. П'єси: Ю.О'Ніл"Довга подорож в ніч", Т.Уільямс "Трамвай "Бажання", А.Міллер "Смерть комівояжера" .Абсурдизм в європейському театрі. П'єси: С.Беккет "Чекаючи на Ґодо" Е.Олбі "Історія в зоопарку", Е.Йонеско "Носороги.


Рекомендована література: - Арто А. Театр и его Двойник: Манифесты, драматургия, лекции, философия театра. СПб.: Симпозиум, 2000.
- Адмони В.Г. Генрик Ибсен: Очерк творчества. - М., 1989.
- Аникст А. История учений о драме. Т. 1-3 - М., 1967-80
- Балашов П.С. Художественный мир Бернарда Шоу. - М., 1982.
- Брехт Бертольт. Про мистецтво театру. - К., 1977.
- Гражданская З.Т. От Шекспира до Шоу. - М., 1992.
- Діброва В. Шляхи театрального авангарду // Всесвіт. - 1988. - № 11.
- Ионеско Эжен. Зачем я пишу? //Знамя, - 1992. - № 6. - С.191-192
- Зингерман К. И. Очерки истории драмы XX века. Чехов, Стриндберг, Ибсен, Метерлинк, Пиранделло, Брехт, Гауптман, Лорка, Ануй.- М., 1979.
- Ковригина Н. На пути к эпическому театру. Ранняя драматургия Б.Брехта. - Иркутск, 1993.
- Шоу Б. О драме и театре. - М., 1963.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100 поточний і проміжний контроль - 70; підсумковий контроль - 30 (залік).

Мова навчання: українська