НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192841

Назва:

Психологія впливуАнотація: Мета курсу – ознайомити з проблемами впливу та протистояння впливу у міжособистісній, внутрішньогруповій та міжгруповій взаємодії. Дисципліна сприяє формуванню засад коректної та ефективної інтерперсональної взаємодії, зокрема в діловому спілкуванні, та опануванню загальних навичок цивілізованого протистояння впливу та психологічної самооборони. Закріплення та поглиблення знань відбуватиметься на практичних і семінарських заняттях.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: : загальна к-ть год. - 90; аудиторні год. - 32(лекції - 16 год.; семінари - 16 год.); самостійна робота - 58 год.; кредитів ЄКТС: 3.

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст.викладач Брик О.М.

Результати навчання: Знати: основні закономірності впливу та протистояння впливу у міжособистісній, внутрішньо- та міжгруповій взаємодії , у особистому та діловому спілкуванні.
Вміти: вибрати та практично розробити алгоритм власної моделі поведінки за
умов зовнішнього впливу.


Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: загальна психологія, психологія особистості, соціальна психологія.

Зміст дисципліни: Поняття та сутність психологічного впливу. Феномени психологічного впливу та їх прояв в реальному житті. Цивілізоване протистояння психологічному впливу.


Рекомендована література: 1.Корнев М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. - К., 1995. 2.Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. СПб.: Речь, 2001.3.Чалдини Р. Психология влияния. - СПб., 2002.

Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль(70 %): опитування на семінарах, реферати, творчі завдання, контрольна робота. Підсумковий контроль(30 %): підсумкова письмова робота у формі теоретичних питань та творчих завдань, форма контролю - диференційований залік.

Мова навчання: українська