НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 192846

Назва:

Основи інтернет бізнесуАнотація: Специфіка ведення бізнесу в Інтернеті. Власний веб-проект як основа Інтернеті-бізнесу. Типові бізнес-моделі в Інтернеті. Просування веб-проектів: пошукова оптимізація та реклама. Використання соціальних мереж для ведення Інтернет-бізнесу. Основи SMM-маркетингу. Технологічні, організаційні та правові аспекти Інтернет-бізнесу. Вивчення курсу передбачає виконання та захист практичного проекту

Тип дисципліни: вільного вибору

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин -90; лекційні заняття - 14; практичні заняття - 12годин; самостійна робота - 64 години)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Олецький О.В., Криволапов Б.М.

Результати навчання: в результаті проходження навчального курсу студенти повинні:
знати:
поняття про інформаційне суспільство, Інтернет-бізнес та електронну комерцію;
організаційно-правові форми ведення Інтернет-бізнесу;
технологічна основа Інтернет-бізнесу;
основні принципи пошукової оптимізації;
основні принципи просування та веб-сайтів та бізнес-сторінок у соціальних мережах;
основні поняття Інтернет-реклами;
вміти:
створювати, наповнювати та просувати сторінки в соціальних мережах;
мати навички:
формування контенту бізнес-сторінок;
формування семантичного ядра.
формування аудиторії та просування бізнес-сторінок


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Методи ведення бізнесу в Інтернет на основі соціальних мереж та веб-сайтів. Організаційно-правові форми ведення Інтернет-бізнесу. Основи захисту інтелектуальної власності в Інтернеті. Основні етапи створення веб-проекту. Огляд основних технологій, які використовуються для створення та підтримки веб-ресурсів. Просування веб-сайтів та бізнес-сторінок. Реклама в Інтернеті.


Рекомендована література: 1. Филина О. Facebook-эффект для бизнеса и самопиара.
2. Юрасов А.В. Основы электронной коммерции.
3. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых системах
4. Яковлев А., Чупрун А. Контекстная реклама: основы, секреты, трюки.
5. Овчинников Р., Сухов С. Корпоративный веб-сайт на 100%.
6. Право інтелектуальної власності. Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.П. Орлюк, О.Д.Святоцького. . - К.: Концерн Видавничий Дім "Ін Юре", 2007 - 696 с
7. Право інтелектуальної власності: Академ. курс. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. / О. А. Підопригора, О. Б. Бутник- Сіверський та ін; за редакцією О. А. Підопригори, О. Д. Святоцького. - 2 - ге вид, преробл. та допов. - К., 2004. - 672 с.
8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
9. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
10. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
11. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
12. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 грудня 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
13. Закон України "Про авторське право і суміжні права" в редакції Закону України від 11 липня 2001р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
14. Закон України Про електронні документи та електронний документообіг від 22 травня 2003 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
15. Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22 травня 2003 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua
16. Закон України "Про електронну комерцію" від 3 вересня 2015 р. Електронний ресурс] / Верховна Рада України. - Режим доступу до ресурсу: http://www.rada.gov.ua


Форми та методи навчання: лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: робота студентів оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вивчення курсу передбачає створення, наповнення та просування бізнес-сторінки в соціальній мережі, а також її презентацію. Передбачається контрольний тест на комп'ютері. Підсумковий контроль проводиться у формі заліку - 40 балів. Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість набраних ним балів за семестр становить не менше 30 балів. Іспит вважається не зданим, якщо сумарна кількість балів з дисципліни складає менше 60 балів. Підсумкова оцінка "x" з дисципліни у балах (100 - бальна шкала) переводиться у чотирибальну (національну шкалу) з розрахунку: 60 ? х < 70 - задовільно, 70 ? х < 91 - добре, 91 ? х ? 100 - відмінно.

Мова навчання: українська