НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193389

Назва:

Аналітика міфуАнотація: 6 трим., 3 год./тиж., залік, 1зал.б. Вибірковий курс, який передбачає: розгляд місця та значення міфології у різних культурах (з особливим наголосом на ролі міфотворчості у сучасній культурі); ознайомлення з різноманітними теоріями міфологічного мислення, що висували мислителі різних епох; визначення специфічних рис міфічного мислення; формування у студентів навичок інтерпретації міфічних образів і символів, здатності до критичного аналізу продуктів сучасної міфотворчості; обговорення ролі, яку відіграє міф у житті сучасної людини.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): проф.Менжулін В.І.

Результати навчання: формування у студентів вміння аналізувати різноманітні духовні феномени (зокрема й сучасні), спираючись на цілісне уявлення щодо феномену міфічного мислення (його витоків, основних рис, функцій, різноманітних спроб його осмислення в історії світової думки), а також специфіки його взаємин із іншими формами духовного життя людства (філософією, політикою, релігією, наукою, мистецтвом тощо).

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософія середніх віків; Філософія Відродження та Реформації; Філософія Нового часу; Німецька класична філософія; Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Ранні спроби осмислення міфу: від античності до початку ХІХ ст. Провідні концепції міфу другої половини ХІХ - ХХ ст. Психоаналітика міфу.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська