НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193470

Назва:

Політичне маніпулюванняАнотація: Теоретичні підходи до визначення маніпулятивного впливу, цілі та прийоми психологічного маніпулювання, вербальні та візуальні засоби політичного маніпулювання, прояви маніпулятивного впливу у висвітленні політичних подій та у проведенні виборчих кампаній, здійснення тоталітарного політичного маніпулювання

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2017-2018

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.політ.н., доцент М. Чабанна

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- опанувати теоретичні підходи до визначення поняття та технологій політичного маніпулювання,
- орієнтуватися у застосуванні технік маніпулятивного впливу в процесі створення візуальних та текстових повідомлень,
- ознайомитись із прикладами використання маніпулятивних технологій у виборчих кампаніях, інформаційному політичному протистоянні, політичній діяльності,
- вміти розрізняти прийоми політичної пропаганди, агітації та індоктринації


Спосіб навчання: аудиторне та самостійне.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи політичної науки, Порівняльна політологія, Політичні партії та партійні системи

Зміст дисципліни: теоретичні підходи до визначення маніпулятивного впливу, цілі та прийоми психологічного маніпулювання, вербальні та візуальні засоби політичного маніпулювання, прояви маніпулятивного впливу у висвітленні політичних подій та у проведенні виборчих кампаній, здійснення тоталітарного політичного маніпулювання


Рекомендована література: Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - М.: ЧеРо, Издательство МГУ, 1997.
Sanders L. The Art of Political Manipulation. - New Haven: Yale University Press, 1997.
Coxall M. Human Manipulation. A Handbook. / Edited by Guy Caswell. - Malcolm Coxall, 2013.
Riker W. H. The Art of Political Manipulation. - Yale University Press, 1986.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття.

Методи й критерії оцінювання: поточний контроль, представлення індивідуальних або групових проектів, написання письмових робіт, участь у дискусіях (70 %), підсумковий контроль у формі заліку (30 %)

Мова навчання: українська