НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193624

Назва:

Історія наукиТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 4

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання: ознайомлення студентів з головними етапами становлення наукового знання, основними історичними типами наукової раціональності, а також з актуальними питаннями історіогрфії науки.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Епістемологія; Філософія Нового Часу; Філософія середніх віків; Філософія Просвітництва; Сучасна західна філософія

Зміст дисципліни: Ідеали, норми та головні чинники появи науки; типи наукового мислення Давнього світу; форми природничо-наукового знання в Середньовіччі; наукове пізнання в часи Ренесансу; наукова революція ХVІІ ст.; природознавчі теорії ХVІІІ-ХІХ ст.; природничо-наукова картина світу ХХ ст.; біологічна картина світу ХХ ст.; виникнення людини і суспільства; постнекласична наука.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська