НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193625

Назва:

Психологія релігіїАнотація: 8 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є основні поняття, проблематика та методологія психології релігії як одної з базових релігієзнавчих дисциплін. Розглядаються структура релігійної свідомості, релігійні почуття, релігійні уявлення, психологічні аспекти феномену віри, специфіка релігійного досвіду, психологія містицизму, релігійна суґестія, релігійне навернення. Курс передбачає вивчення праць У.Джемса та К.-Ґ.Юнґа.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сарапін О. В., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів із етапами становлення і розгортання психології релігії, важливими питаннями, що стосуються різних компонентів і рівнів суб'єктивного світу віруючих, зокрема - комплексу емоційно-вольових явищ, станів і процесів релігійного змісту чи характеру, що увиразнюються на індивідуальному та колективному рівнях.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; Історія християнства; Біблієзнавство; Загальна психологія.

Зміст дисципліни: Дисциплінарна і предметна визначеність психології релігії. Особливості становлення психології релігії. Огляд ідей та концепцій етапу розгортання психології релігії. Свідоме і несвідоме в світлі психології релігії. Релігійні почуття. Релігійні уявлення. Психологічні аспекти осягнення феномену віри. Психологічні аспекти релігійного досвіду. Психологія релігійних процесів.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська