НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193632

Назва:

РелігієзнавствоАнотація: 4 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибіркова дисципліна, яка передбачає поглиблення знань і навичок, набутих під час вивчення базового курсу з релігієзнавства, шляхом опрацювання писемних релігійних джерел, аналізу змісту віровчення та культів різноманітних релігій, відвідування громад і храмів різних конфесій, спілкування із віруючими, священнослужителями й богословами як історичних релігійних течій (язичництва, індуїзму, буддизму, іудаїзму, ісламу, християнства), так і новітніх релігійних рухів (мормонства, мунізму, харизматства, рунвірства, білобратства та ін.).

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Головащенко С. І., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є відповідний до академічних стандартів систематичний огляд питань, що стосуються сутності релігії як духовного, культурного, соціального феномену, питань суспільного функціонування інституціональних форм релігії, історії та сучасного стану основних релігійних напрямів та течій світу.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Всесвітня історія; Біблієзнавство; Історія української культури; Антична філософія; Індійська філософія; Філософія Східної Азії.

Зміст дисципліни: Релiгiєзнавство як наукова дисциплiна та галузь гуманітарного і соціального знання. Релігія як специфічний спосіб духовно-практичного освоєння світу. Змiст i структура феномену релiгiї. Релiгiя як нормативна система і суспільний регулятор. Історичні форми релігійності. Ранні форми релігійних вірувань і практик, родоплемінні релігії та культи. Етнічні та етно-державні релiгiї: історія та сучасність. Свiтовi релігії: типове й особливе. Релігія в контексті історії та культури українського народу. Релiгiя в сучасному світі. Релігійне розмаїття, його перспективи. Конфесійний плюралізм, свобода віросповідання та свобода совісті в незалежній Україні.


Рекомендована література: підручники, першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (іспит).

Мова навчання: українська