НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193633

Назва:

Індійська філософіяАнотація: 2 трим., 3 год./тиж., залік, 1,5 зал.б. Нормативний курс, що має за мету формування у студентів загальнотеоретичних уявлень про становлення та розвиток індійської філософської думки в контексті глобальних історичних процесів, ознайомлення з основними традиціями філософування в Індії, визначальними поняттями, проблематикою, персоналіями, школами і текстами.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Завгородній Ю. Ю., к. філос. н., ст. викл.

Результати навчання: Мета курсу - сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про становлення і розвиток філософської думки в Індії у контексті глобальних історичних процесів. Курс передбачає ознайомлення із традиціями індійської філософії, її основними представниками, школами, текстами.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Антична філософія; Філософія Східної Азії; Релігієзнавство; Всесвітня історія.

Зміст дисципліни: Становлення філософської думки в Індії. Особливості вивчення індійської філософії. Неортодоксальні (nastika) релігійно-філософські системи (darsana): VII ст. до н. е. - XVII ст. Ортодоксальні (astika) релігійно-філософські системи (darsana): VII ст. до н. е. - XVII ст. Тантрична філософія. Філософія бгакті. Філософія Індії у XVIІІ ст. - на початку ХХІ ст.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська