НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193634

Назва:

Філософія (пропедевтичний курс)Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Менжулін В. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Мета курсу - сформувати у слухачів уявлення про форми та способи філософування, показати відмінності філософії від інших форм пізнання, ознайомити з основними поняттями і проблемами філософії, представити основні історичні типи філософування. Завдання курсу спрямовують слухачів на здобуття необхідних фактологічних знань з історії філософії і водночас виховують засадничі навички й уміння для подальших історико-філософських студій.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Всесвітня історія.

Зміст дисципліни: Філософія, її покликання і місце в культурі. Свідомість, мислення і закони логіки. Проблема буття. Проблема людини. Соціум, історія, культура. Етичні та естетичні цінності. Проблеми пізнання. Філософія Стародавнього світу та Середньовіччя. Європейська філософія доби Відродження і Нового часу. Посткласична і постмодерна філософія. Філософія в українській культурі.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська