НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193635

Назва:

Філософія Східної Азії



Анотація: 3 трим., 4 год./тиж., залік, 1 зал.б. Нормативний курс, предметом якого є філософська думка Китаю, Кореї та Японії від найдавніших часів до ХХ ст.у контексті світової філософії. Розглядаються основні філософські школи та погляди їх представників, а також методологічні засади аналізу філософських текстів китайської традиції.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Капранов С. В., к. філос. н., ст. наук. співробітник

Результати навчання: Метою курсу є формування у студентів загальнотеоретичних уявлень про становлення та розвиток філософської думки в країнах Східної Азії (Китаї та Японії). Курс призначений для ознайомлення з традиціями філософування цих країн, основними персоналіями, школами, текстами.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Індійська філософія; Релігієзнавство

Зміст дисципліни: Становлення філософської думки в Китаї. Філософія періоду Чуньцю-Чжаньґо: Іньян-цзя, ранній даосизм. Філософія періоду Чуньцю-Чжаньґо: Класичне конфуціанство. Філософія періоду Чуньцю-Чжаньґо: Моїзм, школа імен, леґізм. Китайська філософія доби Хань. Сюань-сюе ("неодаосизм"). Філософія східноазійського буддизму. Неоконфуціанство. Школа Чен - Чжу. Школа Лу Цзююаня - Ван Янміна. Японська "неофіційна" філософія XVII - І пол. ХІХ ст. Філософія Китаю та Японії ХХ ст.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська