НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193644

Назва:

БіблієзнавствоАнотація: 4 трим., 4 год./тиж.,іспит, 2 зал.б. Нормативна дисципліна, що передбачає ґрунтовне ознайомлення студентів із Біблією як визначним явищем світової культури та духовності, джерелом релігійних, етичних і філософських традицій. У межах курсу вивчаються склад і структура Біблії, формування біблійного канону, переклади Біблії та їхнє поширення, історія тлумачення біблійних текстів, світ природи й культури в біблійних символах, релігійна, філософська, культурологічна, моральна проблематика Біблії.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції -14 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання: формування систематичного уявлення про Біблію як визначне явище світової духовності та культури, джерело релігійної, етичної, богословської та філософської традицій. Подається академічний огляд вступних питань біблієзнавства. Викладаються основні принципи, структура і методи біблійної екзегези та раціоналістичної біблійної критики.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософія середніх віків; Всесвітня історія; Релігієзнавство

Зміст дисципліни: Склад і структура Біблії. Становлення біблійного канону та позаканонічної традиції. Переклади Біблії, їхній зв'язок із поширенням іудаїзму та християнства. Історія збереження та поширення біблійного тексту: манускрипти і друковані видання Біблії. Біблія в системі іудейського та християнського культів. Дослідження та інтерпретація Біблії: церковна екзегеза та біблійна критика. Святе Письмо в Україні: переклади, видання, історія біблеїстичних досліджень. Завдання курсу спрямовані на систематичне опрацювання книг Старого і Нового Завітів.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська