НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193649

Назва:

Історія християнстваАнотація: 5 трим., 3 год./тиж., залік, 2 зал.б. Нормативний курс, що має на меті ознайомлення студентів з догматичною та інституційною історією християнства як світової релігії та одного із чинників духовного, культурного та суспільного розвитку людства, основними християнськими напрямами та конфесіями.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є цілісне, систематичне та неупереджене уявлення про християнство як один з найважливіших чинників духовного, культурного, суспільного розвитку нашого народу та усього людства. Викладаються основи догматичної та інституціональної історії християнства як світової релігії, а також основи історії християнських напрямів і конфесій. Передбачається знайомство із першоджерелами з історії християнства. Розглядається роль християнства у вітчизняній історії та сьогоденні, його місце в контексті розвитку світової цивілізації.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософія середніх віків; Всесвітня історія; Релігієзнавство; Біблієзнавство

Зміст дисципліни: Епоха виникнення християнства: історичні, соціальні, ідейно-психологічні характеристики. Християнство перших століть нашої ери. Християнство в епоху Вселенських Соборів: розвиток догматики, богослужіння, церковної організації. Православ'я, його особливості та етапи історичної еволюції. Католицизм: особливості віровчення, церковної практики та історичної еволюції. Реформація і протестантизм: виникнення і поширення. Основні християнські конфесії в історії народу України .


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська