НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193655

Назва:

Соціальна філософіяАнотація: 11 трим., 4 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Нормативний курс , присвячений аналізу проблем філософського осмислення соціального буття людини.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: ІV

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 42 год.; лекції - 28 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 78 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Козловський В. П., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є вивчення особливостей формування, структури і функцій суспільства, з'ясування ролі культури та історії у становленні соціальних зв'язків, а також розкриття значення людської особистості у творенні та існуванні спільного соціального світу. Аналіз соціально-філософських проблем здійснюється на основі широкого залучення фундаментальних праць як мислителів минулого, так і сучасних авторів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Всесвітня історія; Філософія права; Філософія історії; Філософська антропологія; Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Суспільство як об'єкт філософського дослідження. Основні сфери і способи організації суспільного життя. Людська діяльність: природні передумови, свобода та залежність суб'єктів соціальної дії. Наука і техніка як соціокультурні феномени: знання, технологія та комунікативні практики. Культура: природний й ціннісно-смисловий виміри людського буття. Соціально-історичний процес: класичні, некласичні та постнекласичні інтерпретації темпоральності, сенсу та мети історії. Сутність і форми комунікації. Персональне буття, ідентичність та свобода в інформаційному суспільстві: на шляху до постгуманізму.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою; поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська