НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193656

Назва:

Політологічні аспекти релігієзнавстваАнотація: 7 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є релігія як форма суспільної ідеології та суспільний інститут. Розглядаються моделі взаємодії релігії та політики, що історично склалися в рамках різних культурно-конфесійних традицій, форми сакралізації влади, моделі церковно-державних відносин, способи залучення релігії і церкви до політичного процесу, їхня роль у реалізації політичних технологій.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 20 год.; семінарські заняття - 8 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф

Результати навчання: Метою курсу є систематичний огляд історичних форм взаємодії релігії та політики, що склалися в рамках різних культурно-конфесійних традицій. Курс поглиблює знання студентів про зміст і структуру релігії, специфіку суспільного функціонування релігії як нормативної системи, історію різноманітних форм сакралізації влади та відповідних релігійно-політичних систем, еволюцію історичних форм церковно-державних відносин та сучасних моделей участі релігії і церкви в політичному процесі, їх роль у реалізації політичних технологій.

Спосіб навчання: аудиторна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства; Політологія.

Зміст дисципліни: Релiгiя як нормативна система. Феномен сакралізації влади. Історичні типи сакралізації влади і моделі церковно-державних відносин. Релігія і політика у тоталітарному суспільстві радянської моделі. Політологічні аспекти дослідження релігійного життя в незалежній Україні. Історичні форми церковно-державних відносин. Політико-правовi засади державно-церковних вiдносин в незалежній Україні та сучасному свiтi. Церква і політичні технології: історія та сучасність.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська.