НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193657

Назва:

Неорелігії світуАнотація: 6 трим., 3 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, предметом якого є нові релігійні рухи сучасності: причини їхнього виникнення, особливості та характер поширення, специфіка віровчень і культів, своєрідність стилей релігійної, моральної та соціальної поведінки, класифікація нових релігій, статистика й аналіз тенденцій їх розвитку в сучасному світі.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Филипович Л. О., д. філос. н., проф

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів із віровченням, обрядами, організаційними формами та діяльністю новітніх релігійних течій, зокрема - наявних в Україні. У лекціях викладаються теоретико-методологічні підходи до вивчення нових релігій, аналізується віросповідна, культова і дослідницька література та джерела, подається загальний погляд на закономірності та тенденції розвитку неорелігій, здійснюється класифікація неорелігійних явищ. Семінарські заняття поглиблюють уявлення про багатоманіття новітніх релігійних течій, їхніх лідерів і представників, спосіб життя і віросповідні цінності.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Всесвітня історія; Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства.

Зміст дисципліни: Новітня релігійність як предмет релігієзнавчого дослідження. Неоязичництво як форма національного самоусвідомлення сучасних віруючих. Неохристиянські рухи як альтернатива християнській церковності. Неоорієнталістські релігії в контексті міжрелігійного діалогу. Релігії "New Age". Конструктивне і деструктивне в сучасних неорелігійних рухах. Майбутнє неорелігій.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська