НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193658

Назва:

Філософія музикиТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гомілко О. Є., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів із основними проблемами філософії музики у контексті "естетичного повороту" в сучасній філософській думці і формування нової парадигми гуманітарного знання, спрямованої на подолання модерної версії людини як виключно раціональної істоти.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Естетика; Філософія Просвітництва; Сучасна західна філософія.

Зміст дисципліни: Філософія музики як галузь сучасної філософії. "Що таке музика?": історико-філософський екскурс: Музика як techne; Музика як вид мистецтва. Онтологія музики: Час, буття, музика. Музика та емоції. Феноменологія музики (досвід сприйняття музики). Соціологія музики.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська,англійська