НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193659

Назва:

Європейський нігілізмАнотація: 9 трим., 4 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, в якому розглядаються засади філософського та соціокультурного розуміння нігілізму, аналізуються основні засади та аспекти прояву нігілізму, його зв'язок із поняттям "ніщо", визначаються місце, роль і способи здійснення нігілізму в історичному розвитку людства, вивчаються філософські течії, суспільні та мистецькі рухи, які вплинули на формування і розвиток нігілізму в європейській традиції від античності до сьогодення.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання: цілісна реконструкція соціокультурного аспекту нігілізму крізь призму проблеми людського буття в історії західноєвропейської філософської думки. У лекціях здійснюється історико-філософський огляд концепцій нігілізму від передумов, що вплинули на його виникнення до модифікованих форм нігілізму в ХХ столітті. Семінарські заняття передбачають формування у студентів навичок самостійного критичного аналізу рекомендованих текстів і порівняння різних теоретичних підходів.

Спосіб навчання: аудиторна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Метафізика; Епістемологія; Історія української філософії; Російська філософія ХІХ - початку ХХ ст.; Сучасна західна філософія; Етика.

Зміст дисципліни: Філософсько-методологічна рефлексія поняття "ніщо" та проблеми нігілізму. Нігілізм як вияв контроверз гуманістичних традицій. Новітній вік нігілізму: філософсько-нігілістичні напрями. Нігілізм сучасності: нові парадигми осмислення.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська