НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193661

Назва:

Сакральна географія і феномен паломництваАнотація: 5 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, що передбачає ознайомлення студентів із сакральною географією як чільною складовою геополітики. У межах курсу аналізуються архаїчні уявлення про якісний простір, розглядаються святині шаманізму, індуїзму, синто, іудаїзму, буддизму, християнства й ісламу, святі місця України.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Завгородній Ю. Ю., д. філос. н., доц.

Результати навчання: Мета курсу - сформувати у студентів загальнотеоретичні уявлення про виникнення, розвиток і головні особливості таких архаїчних релігійних феноменів, як сакральний простір (святе місце, місце сили) і паломництво (проща, релігійна мандрівка).

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; Історія християнства; Індійська філософія; Філософія Східної Азії; Історія української культури.

Зміст дисципліни: Сакральна географія як предмет. Сакральна географія в релігіях общинного типу (на прикладах шаманізму, сінто, індуїзму). Сакральна географія в індивідуальних релігіях: аврамічні релігії та релігії чистого досвіду (на прикладах даосизму, буддизму, іудаїзму, християнства та ісламу). Сакральна географія України. Сакральна географія і виклики сучасності.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська