НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193662

Назва:

Феноменологія релігіїАнотація: 8 трим., 3 год./тиж., іспит, 2 зал.б. Вибірковий курс, у межах якого з герменевтичної перспективи розкриваються найзначущі сакральні аспекти різноманітних релігійних традицій.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІV

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 26 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сарапін О. В., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів з основними положеннями феноменологічного аналізу релігійності. Предметом розгляду є основи феноменології релігії та її концептуальні форми, а також особливості її інтерпретації у світлі герменевтичного підходу.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Релігієзнавство; Філософія Східної Азії; Неорелігії світу; Філософія релігії; Сакральна географія і феномен паломництва.

Зміст дисципліни: Феноменологія релігії: її зміст, можливі форми функціонування та особливості вивчення. Феноменологія сакрального: його зміст та різновиди. Сакральна топіка. Сакральна темпоральність. Феноменологія світла. Сакральності космічних елементів і природних предметів. Сакральні істоти та постаті.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська