НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193663

Назва:

Філософія НіцшеАнотація: 11 трим., 2 год./тиж., залік, 1.5 зал.б. Вибірковий курс, у межах якого передбачається поглиблене вивчення змісту і проблематики філософії Ніцше, специфіки його тлумачення метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики, філософії культури, релігії, права, історії.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІV

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студентів із біографією та головними ідеями Фрідріха Ніцше у контексті тлумачення ним традиційних філософських галузей: метафізики, онтології, гносеології, етики, естетики, філософії культури, релігії, права, історії. Курс передбачає набуття студентами навичок аналізу та інтерпретації основних праць філософа.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософська антропологія; Етика; Сучасна західна філософія; Світова література; Європейський нігілізм

Зміст дисципліни: Біографія та етапи духовного становлення Ф. Ніцше. Аналіз праць Ніцше: "Народження трагедії з духу музики", "Людське, надто людське", "Весела наука", "Так казав Заратустра", "По той бік добра і зла", "До генеалогії моралі", "Присмерк ідолів". "Антихристиянин", "Воля до влади".


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська