НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193666

Назва:

Антична філософіяТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 7 (загальна кількість годин - 210 год.; аудиторні години - 72 год.; лекції - 44 год.; семінарські заняття - 28 год.; самостійна робота - 138 год.)

Форма контролю: залік, екзамен

Викладач(і): Тихолаз А. Г., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу, що складається з двох частин, є поглиблене знання філософської спадщини античного світу. Першу частину курсу "Антична філософія" присвячено темі виникнення та становлення давньогрецької філософії; основна увага приділяється досократівській філософії. У другій частині курсу вивчається класична грецька філософія та філософія елліністично-римської доби.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Всесвітня історія; Релігієзнавство

Зміст дисципліни: Виникнення філософії у Стародавній Греції. Іонійська філософія. Мілетська школа. Філософія Геракліта Ефеського. Італійська філософія. Філософія піфагорійців. Філософія елеатів. Натурфілософія V ст. до н. е. Атомістика Левкіппа-Демокріта. Софісти, Сократ і сократичні школи. Філософія Платона. Філософія Арістотеля. Елліністично-римська філософія.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: у І семестрі - поточний (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання) і підсумковий (залік) контроль - 100 балів; у ІІ семестрі поточний контроль - 60 балів, підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська