НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193670

Назва:

Основи наукових дослідженьТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 14 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лисий І. Я., к. філос .н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є вироблення уявлень про специфіку наукової роботи, структуру та логіку наукового дослідження, його методологію та інформаційне забезпечення; ознайомлення із жанрами наукового тексту, основними видами науково-дослідницької роботи студентів; на основі узагальнення початкового досвіду роботи з філософськими текстами студенти мають опановувати елементарними навиками теоретичного мислення, фіксації та трансляції його результатів, участі в науковій комунікації.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія: пропедевтичний курс, Антична філософія

Зміст дисципліни: Наука як вид пізнавальної діяльності людини. Наукова робота, її структура й логіка. Методологія і методи наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Науковий текст, його жанри. Робота з науковим / філософським текстом. Науково-дослідницька робота студентів.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою є комплексною характеристикою компетентності студента, яка враховує результати поточної семестрової роботи (максимум - 35 балів) і письмових робіт (максимум - 65 балів).

Мова навчання: українська