НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193671

Назва:

Тваринний світ в сучасному філософському дискурсіТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гомілко О. Є., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення студнетів з Animal Philosophy як дискурсивною стратегією, що пов'язана із ідеєю прав тварин (Animal Rights) і суть котрої полягає у визнанні права тварин (nonhuman animals) на життя та на зменшення страждань. Філософський аналіз світу тварин поглиблює знання про природу самої людини. Визнання та дослідження ментальних здібностей тварин допомагає виявити особливості та ресурси до-лінгвістичних та мало/або не-раціональних станів людини (дитинство, хвороба, старість). Аnimal philosophy відкриває нові горизонти розуміння світу, людини та феномену життя як такого.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Всесвітня історія; Релігієзнавство; Біблієзнавство; Історія християнства.

Зміст дисципліни: Пропонується обговорення наступних текстів: П. Сингер "Освобождение животных"; S. Pinker "Animal Rights and the Decline of Cruelty to Animals /The Bettter Angels of Our Nature. The Decline of Violence in History and its Causes"; Ф. Ницше "Так говорив Заратустра"; М. Хайдеггер "§42 Путь сравнительного рассмотрения трех ведущих тезисов: камень камень безмирен, животное скудомирно, человек мирообразующ / Основные понятия метафизики"; Derrida "The Animal That Therefore I Am (More To Follow)"; Clary Alice "Dogs and Concepts".


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська.