НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193672

Назва:

Практика дослідницькаТип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 30 год.; практичні та лабораторні - 30 год.; самостійна робота - 60 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лисий І. Я., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою практики є ознайомлення студентів із основами фахової наукової роботи, формування навичок дослідницької і науково-організаційної діяльності, фахової комунікації.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософія (пропедевтичний курс); Антична філософія; Логіка; Українська мова за професійним спрямуванням. Англійська мова-1.

Зміст дисципліни: Під час практики студент виконує під керівництвом викладача низку індивідуальних та групових завдань, спрямованих на ознайомлення із формами діяльності у царині філософії та її історії, формування навичок бібліографічних студій, підготовки наукових доповідей, тез, рецензій, відвідує наукові заходи.

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль (виконання обов'язкових та індивідуальних завдань); підсумковий контроль - залік.

Мова навчання: українська