НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193677

Назва:

Антична теорія ЧасуРік навчання: 2

Семестр: весна

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота -62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст.викл.,к.ф.н. Терлецький В.М.

Результати навчання: вивчення філософських поглядів і теорій часу античності шляхом знайомства з основними філософськими текстами досократиків, Платона, Арістотеля, Плотіна й Августина та з додатковою критичною науковою літературою про них, формування у студентів досвіду самостійного аналізу історико-філософських джерел.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Антична філософії", "Філософія (пропедевтичний курс)", "Метафізика", а також курсу "Всесвітня історія".

Зміст дисципліни: Під час опанування дисципліни пропонується послідовний, історично зорієнтований, аналіз творчості античних філософів стосовно проблематики часу, реконструкція контекстів думки окремих теорій часу з урахуванням класичних і сучасних інтерпретацій цих теорій, спеціально розглядаються окремі аспекти античних вчень, що увійшли до філософської традиції й досі залишаються актуальними.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська