НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193678

Назва:

Релігійні етоси господарювання та підприємництваТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомити студентів із суттєвими рисами та особливостями релігійного погляду на господарювання і підприємництво в релігійних традиціях Сходу і Заходу. Аналіз релігійних засад традиційної сучасної етики підприємництва, її соціальну роль.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Релігієзнавство", "Індійська філософія", "Філософія Східної Азії".

Зміст дисципліни: Під час опанування дисципліни розглядаються принципи засад господарювання, трудової етики, економічного порядку, зафіксовані в біблійній традиції, в культурах конфуціанства, буддизму, іудаїзму, ісламу, різних напрямів християнства. Висвітлюються такі питання як: праця з точки зору різних релігій в контексті розуміння людської природи, потреб та цілей людини; розвиток особистості в процесі праці; праця та справедливість; проблема власності; гроші та багатство; релігійна етика підприємництва; проблема якості, чесності та конкуренції; бізнес та управління з точки зору різних релігій.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська