НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193679

Назва:

Метафізика свободиАнотація: Метою курсу є дослідити концептуальні уявлення про свободу, інтерпретації та проблематизацію даного поняття у сучасній західній філософській думці; розкрити вплив рефлексій про свободу на формування різних типів соціальності; окреслити граничні виміри свободи як принципи побудови некласичних типів метафізики; проаналізувати відношення свободи та відповідальності у рамках морального, соціального та політичного філософування.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Циба В. М., к. філос. н., ст. викл

Результати навчання: Метою курсу є дослідити концептуальні уявлення про свободу, інтерпретації та проблематизацію даного поняття у сучасній західній філософській думці; розкрити вплив рефлексій про свободу на формування різних типів соціальності; окреслити граничні виміри свободи як принципи побудови некласичних типів метафізики; проаналізувати відношення свободи та відповідальності у рамках морального, соціального та політичного філософування.

Спосіб навчання: аудиторна

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Метафізика як філософська наука (проблуми та базові поняття), Антична філософія, Філософія (пропедевтичний курс), Філософія середніх віків, Епістемологія.

Зміст дисципліни: Завданням курсу є критичне осмислення свободи, радикально перетлумаченої у таких філософських течіях ХХ ст., як екзистенціалізм, неомарксизм, структуралізм та постструктуралізм. Особливістю зазначених інтерпретацій свободи є пошук альтернатив суб'єктивістській та негативістській версій цього поняття, виснуваних з картезіанського менталістського словника, і, як наслідок, спроби подолання онтологічного розриву між свободою та історією, свобідним вчинком та детермінізмом соціальних практик. Аналізові конституювання ненасильницької свободи присвячено другу частину курсу.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська