НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193680

Назва:

Ведійська релігія. БрагманізмТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години -28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота -62год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Завгородній Ю. Ю., д. філос. н., доц.

Результати навчання: поглиблене вивчення ведійської релігії та брагманізму та визначенню статусу відповідних досліджень в контексті сучасної історіографії релігій. Демонструється, що світова релігієзнавча компаративістика розпочалася з вивчення ведійської релігії, а на сьогоднішній день ведійська релігія і брагманізм є чільними складовими усіх авторитетних викладів історії релігій.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Індійська філософія; Релігієзнавство; Філософія (пропедевтичний курс)

Зміст дисципліни: Курс передбачає знайомство з ведійською міфологією, ритуалом, веданґою, яке базується на роботі з відповідними давньоіндійськими текстами (напр., Ріґведа-самгіта, Атхарваведа-самгіта, Шатапатха-брагмана, упанішади, Закони Ману). Виклад спирається на здобутки американської, англійської, голландської, індійської, німецької, польської, російської, української, французької індологічних шкіл.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська