НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193681

Назва:

Гуманізм, антигуманізм, постгуманізм: філософські перспективиТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Лютий Т. В., д. філос. н., проф.

Результати навчання: розгляду одного зі стрижневих принципів цивілізації західного типу - гуманізму як світогляду, що апелює до ідеї людини як вищої цінності. Розкривається зміст поняття "гуманізм", його історичні форми. Вивчаються способи критики гуманістичної ідеї (антигуманізм), а також перспективи ідеї "постлюдини".

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Філософська антропологія; Філософія середніх віків; Сучасна західна філософія; Філософія Нового часу

Зміст дисципліни: Історія та головні засади поняття "гуманізм". Гуманізм і антигуманізм: теоретичні розрізнення. Гуманізм і постгуманізм. Розмаїття антропологічних підходів (доповнення чи альтернатива гуманізму). Основні гуманістичні маніфести ХХ століття.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська