НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193683

Назва:

Метафізика як філософська наука (проблеми і базові поняття)Тип дисципліни: ви біркова

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Гусєв В. І., к. філос. н., доц.

Результати навчання: Метою курсу є ознайомлення слухачів зі специфікою метафізики, її історією, фундаментальними поняттями і проблемами, чільне місце серед яких належить проблемам онтології. В рамках курсу також значну увагу приділяється головним типам філософського світогляду.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Філософія (пропедевтичний курс)

Зміст дисципліни: У межах курсу розглядаються головні проблеми і поняття метафізики, в тому числі проблема самої метафізики, співвідношення традиційної (класичної) і постнекласичної метафізики та її місце в сучасній філософії. Предметом розгляду також слугують такі фундаментальні філософські питання, як: співвідношення буття і ніщо, реального та ідеального буття, проблема свідомості та її співвідношення з матерією. Досліджується поняття Світу та місце ідеї Бога в структурі філософського світогляду.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська