НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193686

Назва:

Українські традиції дослідження БібліїТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: весняний

Кількість кредитів: : 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 10 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Головащенко С. І., д. філос. н., проф.

Результати навчання: Метою курсу є панорамне представлення основних етапів дослідження та викладання Біблії на українських теренах; головну увагу приділена розвитку київської біблієзнавчої традиції (в Києво-Могилянській та Київській духовній академіях).

Спосіб навчання: аудирний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Релігієзнавство", "Індійська філософія", "Філософія Східної Азії".

Зміст дисципліни: Представлена широка панорама еволюції відчизняного досвіду збереження, відтворення, прочитання та засвоєння Святого Письма. Особлива увага приділена розвиткові біблійних студій протягом XVIII - початку ХХ ст. - в наукових та освітніх практиках Києво-Могилянської та Київської духовної академій. Підкреслена актуальність вітчизняної біблієзнавчої спадщини для сучасної науки та освіти.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська