НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193688

Назва:

Постанархізм у сучасній філософіїАнотація: Курс буде присвячено дослідженню феномена постанархізму як одного з актуальних напрямів сучасної західної філософії. Метою курсу є дослідити умови та обставини формування так званого "анархічного повороту", з'ясувати особливості сучасних філософських дискусій навколо тематики анархізму та підстави для появи такого терміну, як "постанархізм".

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 3

Семестр: літній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 28 год.; лекції - 16 год.; семінарські заняття - 12 год.; самостійна робота - 62 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Петруньок Н. І., к. філос. н., ст. викл.

Результати навчання: Навчальний курс буде присвячено дослідженню феномена постанархізму як одного з актуальних напрямів сучасної західної філософії. Метою курсу є дослідити умови та обставини формування так званого "анархічного повороту", з'ясувати особливості сучасних філософських дискусій навколо тематики анархізму та підстави для появи такого терміну, як "постанархізм".

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Антична філософія; Метафізика; Епістемологія; Філософія (пропедевтичний курс); Російська філософія ХІХ - початку ХХ ст.; Європейський нігілізм.

Зміст дисципліни: Походження та різновиди анархізму; особливості такої настанови, як "філософський анархізм"; зв'язок між поняттям "анархічного" та "егоїстичного", "індивідуального", "суб'єктивного"; вияви постанархізму в політико-економічній, культурній та інтелектуальній сферах.


Рекомендована література: першоджерела, наукові монографії та статті.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою

Мова навчання: українська