НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 193909

Назва:

Стародавні цивілізації СходуТип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 28 год.; лекції – 12 год.; семінарські заняття – 12 год.; самостійна робота - 66 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): кандидат культурології, доцент Король Д.О.

Результати навчання: у результаті вивчення курсу студент повинен:
Знати: понятійний апарат та методологію теорії цивілізаційних процесів; основні
риси та здобутки класичних цивілізацій Близького Сходу.
Вміти: виділяти в стародавніх цивілізаціях етнокультурні патерни, парадигми
культурної традиції тощо.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: спецсемінар Давня Європа та Близький Схід.

Зміст дисципліни: Історія культури стародавніх цивілізацій Близького та Середнього Сходу від часу їхнього формування до доби синтезу давньосхідної духовної спадщини і досягнень античної цивілізації. Історія культур Давнього Єгипту, Месопотамії і Хараппи. Феноменологія «Осьового часу». Східна міфологія. Зороастрійська віра та іудаїзм.


Рекомендована література: Вайнтруб И.В. Священные лики цивилизаций / под ред. Ю.В. Павленко,
Г.И. Фильваров. – К.: «Техника», 2001. – 512 с.
Древние цивилизации Евразии. История и культура / (отв. ред. А.В. Седов). – М.:
«Восточная литература», 2001. – 464 с.
Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. – М., 1982 – 152 с.
Массон В.М. Первые цивилизации. – М.: Наука, 1989. – 268 с.
Мосионжник Л. А. Антропология цивилизаций : курс лекций. – Кишинев: Нестор-
История, 2006. – 467 с.
Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. – М.: В.Шевчук,
2011. – 420 с.
Childe Gordon V. The Urban Revolution // The Town Planning Review. – Apr., 1950. –
Vol. 21, No. 1. – P. 3-17.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

Методи й критерії оцінювання: 70 % - поточний контроль (усне опитування на семінарах, письмова робота); 30 % - підсумковий контроль (тестові завдання.)

Мова навчання: українська